สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ยกเลิกแบน สุราษฎร์ เอฟซี ชั่วคราว จนกว่าคดีฟ้อง อนงค์ ล่อใจ สิ้นสุด

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ออกหนังสือ ยืนยันยกเลิก คำสั่งแบนสโมสร สุราษฎร์ เอฟซี เป็นที่เรียบร้อย แต่เป็นการชั่วคราว จนกว่าคดีที่ตัวแทนของทีมที่ยื่นฟ้องกลับ อนงค์ ล่อใจ จะสิ้นสุดลง

รายละเอียดหนังสือล่าสุด มีดังนี้...

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ (ประตู 3) ด้านล่างอัฒจันทร์ที่ประทับ
ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
เบอร์โทรศัพท์ 02-266-9226 โทรสาร 02-266-9223

วันที่ 29 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเพิกถอนคำสั่งระงับสมาชิกภาพ และสิทธิการเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลสโมสรสุราษฎร์ธานี เอฟซี

เรียน นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ

สำเนา อุปนายกฝ่ายจัดการแข่งขัน, ประธานลีกภูมิภาค และผู้เกี่ยวข้อง

อ้างถึง

  1. คำสั่งเลขที่ 013/2559 เรื่อง ให้ระงับสมาชิกภาพ และสิทธิการเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอล
  2. คำฟ้อง คดีหมายเลขดำที่ 241/2559 ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่าง สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายก่อเกียรติ อินทรักษ์ โจทก์ กับ นางอนงค์ ล่อใจ จำเลย ข้อหาฐานความผิด ละเมิด เรียกค่าเสียหาย

ตามที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ได้มีคำสั่ง 013/2559 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 ให้ระงับสมาชิกภาพและสิทธิการเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลของสโมสรสุราษฎร์ธานี เอฟซี เนื่องจากฝ่าฝืนข้อบังคับลักษณะปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ข้อ 14 และข้อ 15 ตามคำสั่งที่อ้างถึง

ด้วยสมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิ์ สโมสรสุราษฎร์ธานี เอฟซี ได้มีหนังสือร้องขอความเป็นธรรม พร้อมสำเนาคำฟ้อง คดีหมายเลขดำที่ 241/2559 ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่าง สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนาย ก่อเกียรติ อินทรักษ์ โจทก์ กับ นางอนงค์ ล่อใจ จำเลย ข้อหาฐานความผิด ละเมิด เพื่อขอความเป็นธรรมมายังคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย เพื่อพิจารณาให้ความเป็นธรรมต่อสมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี อันเนื่องจากการกระทำโดยผิดกฎหมายของนางอนงค์ ล่อใจ ซึ่งมิได้เป็นเจ้าของสิทธิ์ในสโมสรสุราษฎร์ธานี เอฟซี แต่กลับอ้างชื่อของสโมสรสุราษฎร์ธานี เอฟซี ไปฟ้องคดีต่อศาลปกครองนครศรีธรรมราช โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และบัดนี้สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะเจ้าของสิทธิ์ ได้ยื่นฟ้องนางอนงค์ ล่อใจ ต่อศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีในคดีแพ่งดังกล่าวแล้ว โดยคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล ซึ่งหากสโมสรสุราษฎร์ธานี เอฟซี ต้องถูกระงับสมาชิกภาพและสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมฟุตบอล ทั้งที่เกิดจากการกระทำของบุคคลผู้ใช้สิทธิ์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ย่อมจะเกิดความเสียหายต่อสมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และประชาชนชาวสุราษฎร์ธานีอย่างยิ่ง จนไม่อาจคิดคำนวณค่าความเสียหายได้

คณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย ได้พิจารณาคำร้องและคำฟ้องประกอบหลักฐานที่สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ยื่นมาทั้งหมดโดยละเอียดแล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่าสมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเจ้าของสิทธิ์ สโมสรสุราษฎร์ธานี เอฟซี ตามกฎหมาย และโต้แย้งสิทธิ์ของนางอนงค์ ล่อใจ มาโดยตลอด ประกอบกับคณะกรรมการกลางการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา เคยมีคำวินิจฉัยให้ผู้เทนของสมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี คือนายรังสรรค์ มธุระเมธาวี ผู้จัดการสโมสร เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกสมาคมและสภากรรมการ โดยตัดสิทธิ์นางอนงค์ ล่อใจ อดีตประธานสโมสรเนื่องจากพ้นตำแหน่งไปตามวาระแล้ว จึงไม่มีสิทธิตามกฎหมาย อีกทั้งยังปรากฎหลักฐานว่า รายชื่อผู้บริหาร ของสโมสรสุราษฎร์ธานี เอฟซี ที่ปรากฎต่อสาธารณชนเป็นที่รับทราบโดยทั่วไปนั้นมีชื่อเพียง มนตรี เพชรขุ้ม ประธานสโมสร, รังสรรค์ มธุระเมธาวี ผู้จัดการทีม, สมพร พงษ์ประเสริฐ, อัฏกร อภินันทชาติ ผู้ช่วยผู้จัดการทีม, วิทยา วงศ์วัฒนดิลก ผู้ฝึกสอน, สมพงศ์ สมบูรณ์, วศิน รอดเจริญ, พีรพันธ์ สุขจันทร์ ผู้ฝึกสอนเท่านั้น ไม่ปรากฎชื่อของนางอนงค์ ล่อใจ ไปเกี่ยวข้องอย่างไรกับสโมสรสุราษฎร์ธานี เอฟซี แต่อย่างใด คำร้องขอความเป็นธรรมจึงฟังขึ้น และเห็นว่าเพื่อความเป็นธรรมแก่สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าของสิทธิ์อันแท้จริง และสโมสรสุราษฎร์ธานี เอฟซี จึงควรเพิกถอนคำสั่งที่ 013/2559 และให้มีคำสั่งคืนสมาชิกภาพ และอนุญาตให้สโมสร สุราษฎร์ธานี เอฟซี เข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลได้เป็นการชั่วคราว จนกว่าคดีข้างต้นจะถึงที่สุด

จึงเรียนเสนอความเห็นมายังนายกสมาคมเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ (นายชนินทร์ แก่นหิรัญ)
ประธานคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย

- เพิกถอนคำสั่งสมาคมฯ ที่ 013/2559 ตามเสนอ

พล.ต.อ. (สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง)
นายกสมาคมฯ
31 มี.ค.2559