Skip to main content

ตามที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศให้การแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ ทั้งหมด ได้แก่ ไทยลีก 1 ถึง ไทยลีก 4 เลื่อนการแข่งขันระหว่าง 7 มีนาคม - 17 เมษายน 2563 ออกไปทั้งหมด โดยจะกลับมาแข่งขันอีกครั้ง ในวันที่ 18 เมษายน 2563 หรือหากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น จะประกาศเลื่อนการแข่งขันเพิ่มเติม

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการระยะเร่งด่วนของรัฐบาล ซึ่งให้ส่วนราชการ และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ให้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของประชาชนจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬา คอนเสิร์ต หรือการจัดมรสพ เพื่อป้องกันการระบางของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับการแข่งขันฟุตบอลระดับนานาชาติ จะประกาศอีกครั้งเป็นรายกรณี โดยจะมีการประสานงานกับสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย (เอเอฟซี) และ สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ถึงแนวทางและมาตรการป้องกันโรคดังกล่าว

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ชื่อใหม่ตาม พระราชบัญญัตการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558)ประวัติ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย…
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดเชื้ออันเกิดจากไวรัสโคโรนากลุ่มอาการทางเดินทางหายใจเฉียบพลันรุนแรง 2 (SARS-CoV-2)…
การแข่งขันฟุตบอลรายการไทยลีก เป็นการแข่งขันลำดับสูงสุด ของประเทศไทย
การแข่งขันฟุตบอลลีก ลำดับที่ 2 รองจากการแข่งขัน ไทยลีก
การแข่งขันฟุตบอลลีก ไทยลีก 3 เป็นการแข่งขันระบบลีก ในลำดับที่ 3 ของการแข่งขันในประเทศไทย จากเดิมเป็นแผน จัดการแข่งขัน ไทยลีกดิวิชั่น 2…
การแข่งขันฟุตบอลลีก ลำดับที่ 4 ของประเทศไทย เปลี่ยนแปลงจากเดิมเรียกว่า ไทยลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2
ทีมชาติไทย* สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศเปลี่ยนโลโก้ ทีมฟุตบอลทีมชาติไทย ในเดือนธันวาคม 2560* โลโก้ ทีมฟุตบอล…