สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ แต่งตั้ง อำนวย นิ่มมะโน และ สุพิศาล ภักดีนฤนาท พิจารณาวินัยมารยาท-อุทธรณ์