สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ แต่งตั้ง อำนวย นิ่มมะโน และ สุพิศาล ภักดีนฤนาท พิจารณาวินัยมารยาท-อุทธรณ์

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศแต่งตั้ง ประธาน และ คณะกรรมการพิจารณาวินัย และ มารยาท รวมถึง คณะกรรมการอุทธรณ์ ชุดใหม่ ดังนี้

รายชื่อ คณะกรรมการ พิจารณาวินัย และมารยาท ประกอบด้วย

 • พลตำรวจโท อำนวย นิ่มมะโน - ประธานคณะกรรมการ
 • กฤตเมต เอ่งฉ้วนธาดา - รองประธานคณะกรรมการ
 • วิเชียร ชุปไธสง - กรรมการ
 • อภิชาติ อินทร์พงษ์พันธุ์ - กรรมการ
 • ยุทธนา ฉายสุวรรณ - กรรมการ
 • ดนัย มงคงศิริ - กรรมการ
 • ไพฤทธิ์ ต้านไพรี - กรรมการและเลขานุการ

รายชื่อ คณะกรรมการ อุทธรณ์

 • พลตำรวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ - ประธานคณะกรรมการ
 • ชาตรี สุวรรณณิน - รองประธานคณะกรรมการ
 • สาวิตร บุญประสิทธิ์ - กรรมการ
 • นิคม มากรุ่งแจ้ง - กรรมการ
 • สุรพศ แก่นบุญ - กรรมการและเลขานุการ

โดยทั้งหมดจะมีอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับลักษณะทางปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ. 2558 ตามข้อบังคับ 64 และมีอำนาจในการออกคำสั่งต่างๆ เพื่อให้กิจการของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ เป็นไปตามกฎหมาย ภายใต้กรอบของฟีฟ่า