Skip to main content

สภากรรมการชุดใหม่ ขอให้ชุดเก่าส่งมอบงาน หลังผ่าน 7 วัน ตามข้อบังคับสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ

วันพฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ 2559 ชนินทร์ แก่นหิรัญ รองเลขาธิการฝ่ายกฎหมาย ส่งหนังสือถึง อดีตนายกสมาคมฟุตบอลฯ และ อดีตเลขาธิการสมาคมฟุตบอลฯ ขอให้ส่งมอบงานต่างๆ ให้กับ สภากรรมการ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ชุดใหม่ หลังจากเลยกำหนด 7 วัน ตามระเบียบข้อบังคับ สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ

รายละเอียดหนังสือ ขอให้ส่งมอบงาน ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 มีรายละเอียดดังนี้

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 942/52 อาคาร ชาญอิสระ 1
ชั้น 2 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เบอร์โทรศัพท์ : 02-266-9226 โทรสาร : 02-266-9223

ที่ ฟ. 006/2559

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอให้ส่งมอบงานตามข้อบังคับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรียน 1 นายวรวีร์ มะกูดี อดีตนายกสมาคมฟุตบอลฯ
         2 พันเอก วรวุฒิ ทองศรีงาม อดีตเลขาธิการสมาคมฟุตบอลฯ

ตามที่สภากรรมการชุดเดิมได้พ้นวาระและได้มีการเลือกตั้งสภากรรมการชุดใหม่เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ต่อมานายทะเบียนสมาคมกีฬาประจำกรุงเทพมหานคร ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุด เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อบริหารงานและกิจการของสมาคมฯ ต่อจากสภากรรมการชุดเดิมที่พ้นวาระซึ่งตามระเบียบข้อบังคับลักษณะปกครอง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2558 ข้อ 33.9 กำหนดให้สภากรรมการชุดเดิมส่งมอบงานให้สภากรรมการชุดใหม่ รับมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ที่นายทะเบียนฯ รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสภากรรมการชุดใหม่ความละเอียดดังแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ ล่วงเลยกำหนดระยะเวลาการส่งมอบงานให้กับสภากรรมการชุดใหม่ตามข้อบังคับแล้ว แต่ท่านก็มิได้ดำเนินการแต่อย่างใด จึงขอให้ท่านซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในสภากรรมการชุดเดิมส่งมอบงานให้สภากรรมการชุดใหม่ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ อาคารที่ตั้งสมาคมฯ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ
(นายชนินทร์ แก่นหิรัญ)
รองเลขาธิการฝ่ายกฎหมายปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการ
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง, อดีต ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (กุมภาพันธ์ 2559)…
ฤดูกาล 2021/22 - ประธานบริหารสโมสร นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี อดีตนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ประวัติย่อ วรวีร์ มะกูดี วรวีร์ มะกูดี เกิดวันที่ 20…
พันเอก วรวุฒิ ทองศรีงามเลขาธิการ สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ
รองเลขาธิการ ฝ่ายกฎหมาย สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (กุมภาพันธ์ 2559)
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ชื่อใหม่ตาม พระราชบัญญัตการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558)ประวัติ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย…